Tenisový klub Kysak

Stanovy

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1. Tenisový klub Kysak, (ďalej len TK Kysak) je v zmysle zákona č. 83/1990 zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti tenisu a na jeho podporu aj v hospodárskej činnosti.

2. Poslaním TK Kysak je uspokojiť záujmy a záľuby najmä v týchto oblastiach :

- starať sa o rozvoj tenisu v mieste pôsobenia TK Kysak

- vytvárať podmienky pre rozvoj mládežníckeho športu

- vytvárať podmienky pre účasť družstiev a jednotlivcov v súťažiach

- vytvárať materiálne podmienky pre tenis

- úzko spolupracovať so sponzormi, orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi v prospech rozvoja tenisu

3. TK Kysak je otvoreným, samostatným a nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.

4. TK Kysak sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločenských záujmov a potrieb.

5. TK Kysak je občianskym združením s právnou subjektivitou. Jeho sídlo je Kysak 363,   04481 Kysak

 

Článok II.

Členstvo – práva a povinnosti

 

1. Členstvo v TK Kysak môže byť individuálne, kolektívne a čestné.

2. Členom TK Kysak sa môže stať občan Slovenskej republiky, alebo občan iného štátu bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia, alebo veku, ak súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výkonný výbor TK Kysak, na základe písomnej prihlášky. Žiadateľ sa stáva členom dňom uhradenia členského príspevku.

3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz TK Kysak, alebo registračný preukaz STZ s registráciou za TK Kysak. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok. Každý člen TK Kysak musí zaplatiť členský príspevok za bežný kalendárny rok do 15. Apríla v danom roku. Povinnosťou každého člena je tiež odbrigádovať stanovený počet brigádnických hodín pri príprave tenisových kurtov na hraciu sezónu.

4. Členstvo zaniká :

- vystúpením na základe oznámenia

- vyškrtnutím pre nesplnenie základných členských povinností, tj. nezaplatenie členských, alebo iných, vopred schválených poplatkov v stanovenom termíne. Vyškrtnutie je automatické, bez potreby schvaľovania.

- vylúčením pre závažné previnenie, napr. trestnú činnosť, poškodenie záujmov TK Kysak, dlhšie trvajúca pasivita a pod. O vylúčení rozhoduje výkonný výbor.

5. Člen TK Kysak má právo:

- zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných TK Kysak

- zúčastňovať sa členských schôdzí TK Kysak

- dávať podnety, návrhy a pripomienky

6. Člen TK Kysak má povinnosť :

- dodržiavať stanovy TK Kysak, organizačný poriadok TK Kysak a nariadenia výkonného výboru TK Kysak

- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok TK Kysak

- načas platiť členské a iné schválené poplatky

7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce.

8. Čestné členstvo môže výkonný výbor udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj TK Kysak

 

Článok III.

Hlavné úlohy

 

1. TK Kysak vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre rast tenisovej výkonnosti svojich členov.

 

 

Článok IV.

Organizačné a vnútorné zásady

 

1. TK Kysak sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, schválenými stanovami TK Kysak, prípadne ďalšími vnútornými predpismi, schválenými výkonným výborom.

2. TK Kysak rozdeľuje získané finančné prostriedky na svoju činnosť na základe schváleného rozpočtu. Rozpočet vypracuje výkonný výbor TK Kysak a schvaľuje ho členská schôdza.

 

Článok V.

Orgány TK Kysak

 

1. Orgánmi TK Kysak sú:

a) členská schôdza

b) výkonný výbor - predsedníctvo

c) štatutárny orgán - predseda

d) revízna komisia

2. Najvyšším orgánom TK Kysak je členská schôdza.

3. Členská schôdza  je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov TK Kysak.

4. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Výkonný výbor zvolá členskú schôdzu ak o to požiada viac ako polovica členov TK Kysak. Zvoláva ju predseda minimálne 10 dní vopred.

5. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou najmä o:

- voľbe a odvolaní členov revíznej komisie

- veciach iných, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov

- schválení rozpočtu a výročnej správy, ktorú pripraví výkonný výbor

6. Výkonný výbor - predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členských schôdzí.

7. Výkonný výbor má päť členov. Schádza sa najmenej štvrťročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

8. Členstvo vo výkonnom výbore končí:

- vystúpením

- odvolaním, o čom hlasuje výkonný výbor.

9. Výkonný výbor rozhoduje:

a) 3/5 väčšinou všetkých svojich členov:

- schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy TK Kysak

- uznáša sa o zániku TK Kysak, ako aj o jeho názve a symboloch

b) nadpolovičnou väčšinou prítomných členov (v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu):

- volí svojho predsedu (štatutára), prípadne iných funkcionárov podľa potreby

- volí svojich členov spomedzi členov TK Kysak

- schvaľuje výšku členského príspevku

- menuje likvidátora

- predkladá a schvaľuje zmeny vnútorných predpisov

- schvaľuje iné rozhodnutia, potrebné pre chod a riadenie TK Kysak, ktoré nie sú v kompetencii členskej schôdze

10. Výkonný výbor tiež:

- riadi chod TK Kysak v oblasti športovej, ekonomickej a organizačnej

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze

- vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia

- zabezpečuje dodržiavanie stanov TK Kysak a organizačného poriadku TK Kysak

- v prípade potreby uzatvára zmluvy medzi TK Kysak a jej členmi

- v prípade potreby utvára odborné komisie

11. V prípade, že sa výkonný výbor nemôže stretnúť, jeho rozhodnutia môžu byť prijaté aj písomným vyjadrením sa jeho jednotlivých členov.

12. Výkonný výbor zasadá podľa dohodnutých pravidiel, alebo podľa potreby a z každého zasadnutia pripraví zápisnicu.

13. Štatutárnym orgánom TK Kysak je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok

- vykonáva, organizuje a riadi odbornú, hospodársku, administratívnu agendu, eviduje členov, pripravuje podklady pre prácu orgánov TK Kysak

- nakladá s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu

- plní plán činnosti schválený členskou schôdzou

- operatívne rieši problémy TK Kysak

- získava dodatočné zdroje pre činnosť TK Kysak

- vedie a dozerá na realizáciu jednotlivých projektov

- zodpovedá za kvalitatívne využitie zdrojov TK Kysak

14. Revízna komisia má najmenej jedného člena a najviac troch členov, je kontrolným a dozorným orgánom, ktorý kontroluje činnosť výkonného výboru, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, hospodárenie, upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty náprav

- je volená členskou schôdzou, ktorej zodpovedá za svoju činnosť

- predsedu si zvolia členovia revíznej komisie spomedzi seba

- členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore

 

Článok VI.

Majetok a hospodárenie

 

1. TK Kysak má vo vlastníctve majetok na zabezpečenie vlastnej činnosti. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

2. Zdroje majetku sú :

- príjmy z klubových a iných príspevkov

- príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti

- dary, príspevky, dotácie a iné príjmy od právnických a fyzických osôb,

- príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti

- príjmy z reklamnej činnosti

- príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie reklamy

3. O zániku TK Kysak jeho dobrovoľným rozpustením rozhoduje výkonný výbor TK Kysak, majetkové vysporiadanie zabezpečí likvidátor poverený výkonným výborom TK Kysak.

4. Ak po likvidácii TK Kysak zostane nejaký majetok, tento pripadne inému občianskemu združeniu zaoberajúcemu sa rozvojom tenisu v Kysaku, alebo obci Kysak

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Stanovy TK Kysak schválil prípravný výbor dňa 29.4.2012 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

2. Dňom registrácie TK Kysak na Ministerstve vnútra SR sa členovia prípravného výboru stávajú členmi výkonného výboru TK Kysak.

3. Výklad stanov vykonáva výkonný výbor TK Kysak.

4. Veci, neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, prípadne rozhodnutím výkonného výboru TK Kysak.

 

 

Ankety

Páčia sa vám tieto stránky?
 

Kto je Online

Máme online 3 hostí 

Počítadlo

Dnes0
Včera5
Týždeň0
Mesiac78
Všetko17433

VCNT - Visitorcounter

Dátum

Pondelok, 20 Máj 2024

Čas

Meniny má

Predvčerom: Viola
Včera: Gertrúda
Dnes: Bernard
Zajtra: Zita
Pozajtra: Júlia